Privacyverklaring

Datum laatste wijziging 24-5-2018

Algemene informatie en definities


Wij hechten veel waarde aan transparantie en veiligheid. Wij behandelen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, zodat u zich goed en veilig kunt voelen bij het bezoeken van onze Betty Barclay webshop . Met de volgende privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. (art. 4 AVG).

Definities


De privacyverklaring van de ProFashion GmbH is gebaseerd op de begrippen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 4 AVG). Wij willen graag vooraf enkele begrippen toelichten om een eenduidig begrip te waarborgen:

Persoonsgegevens:


Onder persoonsgegevens verstaan we informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna te noemen 'betrokkene'). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking:


Verwerking is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Beperking van de verwerking:


Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering:


Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering:


Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

Verwerkingsverantwoordelijke:


De verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerker:


De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger:


De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.

Derde:


Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming:


Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen inzake gegevensverwerking is:

ProFashion GmbH
Heidelberger Str. 9-11
69226 Nußloch
Duitsland
Tel.: +49(0)6224/9000 (vaste telefonie)
E-mailadres: daten.schutz@bettybarclay.com
Website: Betty Barclay website
Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, de inzage, rectificatie, blokkering of wissing van gegevens of het intrekken van gegeven toestemming, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke:

Johannes Herrmann
ProFashion GmbH
Heidelberger Str. 9-11
69226 Nußloch
Duitsland
Tel.: +49(0)6224/9000 (vaste telefonie)
E-mailadres: daten.schutz@bettybarclay.com
Website: Betty Barclay websiteAlgemene informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer er een website wordt bezocht, slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op. Dit bevat:
 • de naam van het opgevraagde bestand
 • referrer (= bron, van waaruit u op onze website bent beland)
 • uw IP-adres
 • datum en tijd van het bezoek
 • overgedragen datavolume in byte
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • HTTP-statuscode
 • de aanvragende provider

Waarom verzamelen we toegangsgegevens?

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een correcte weergave van ons aanbod. Een doorgifte van de gegevens uit de logbestanden of een ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats.

Hoe lang worden de toegangsgegevens opgeslagen?

Deze gegevens worden gewist zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. De gegevens die nodig zijn om de website beschikbaar te stellen, worden verwijderd zodra de betreffende sessie wordt beëindigd, d.w.z. wanneer u onze website verlaat.

SSL-versleuteling van gegevens

Uw gegevens worden bij doorgifte aan ons versleuteld met behulp van de nieuwste technische beveiligingsstandaard, een zogenaamde SSL 256bit encryptie (SSL = Secure Socket Layer). Het gebruikte veiligheidscertificaat wordt uitgegeven door een van de wereldmarktleiders, COMODO CA Limited.

Hosting door derden

In het kader van de verwerking die op ons verzoek wordt uitgevoerd biedt een externe aanbieder ons diensten voor de hosting en de weergave van de website. Alle gegevens die verzameld worden in het kader van het gebruik van deze website of in de hiervoor bedoelde formulieren in de webshop, zoals beschreven onder het punt Gegevensverwerking bij gebruik van onze webshop, worden op zijn servers verwerkt. Deze dienstverlener is gevestigd in Duitsland.Gegevensverzameling en -verwerkingen

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een cookie bevat een karakteristieke reeks tekens die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht.Waarom gebruiken we cookies?

Wij gebruiken cookies op verschillende pagina's om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek. Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod.Hoe lang worden cookies opgeslagen?

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde 'sessiecookies'). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen ('permanente cookies'). De duur van de opslag ziet u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser.Hoe kan ik cookies uitschakelen?

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en in elk afzonderlijk geval over het accepteren beslist of het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten. Deze functie wordt beschreven in de helpfunctie van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. We willen er echter op wijzen dat de functionaliteit van onze website kan worden beperkt als de cookies niet worden geaccepteerd. U vindt deze instellingen voor de betreffende browser via de volgende links:

Gegevensverwerking bij gebruik van onze webshop

Persoonsgegevens in het bestelproces

Uw gegevens worden alleen verzameld, verwerkt of gebruikt als u ons hiertoe uw toestemming verleent of als wij op basis van wettelijke voorschriften gerechtigd zijn om uw gegevens te verwerken of te gebruiken; daarnaast worden alleen die gegevens verzameld die vereist zijn voor het gebruik van onze diensten.Het gebruik en de doelbinding van uw persoonsgegevens geschiedt als volgt:
Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de orderverwerking van uw aankoop en eventuele latere garantieafhandeling alsmede voor reclamedoeleinden. Persoonsgegevens worden ook verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van de bestelling van artikelen, de verwerking van uw contactopname (bijv. via contactformulier of e-mail), het openen van een klantaccount of het registreren voor de nieuwsbrief. Tijdens het bestelproces verzamelen wij de volgende gegevens/bestelgegevens van u om uw aankoop correct in onze webshop te verwerken (verplichte velden zijn gemarkeerd met *):

 • aanhef/titel
 • voornaam*
 • achternaam*
 • straat, huisnummer*
 • postcode, woonplaats*
 • land*
 • mobiel of vast telefoonnummer
 • geboortedatum*
 • e-mailadres*
 • geselecteerde betaalmethoden

De bestellingen die u hebt geplaatst, worden bij ons opgeslagen. Met het oog op verbetering van uw winkelbeleving gebruiken we naast de bestelgegevens ook informatie zoals:
 • welke e-mails u van ons ontvangt en leest
 • in welke producten of diensten u geïnteresseerd bent
 • welke producten en diensten u reeds hebt gekocht

Zo ontvangt u aanbiedingen voor artikelen of diensten die met name voor u interessant kunnen zijn. Met deze informatie kunnen wij ook ons aanbod op onze website verbeteren. Het doel is ook om u uitsluitend relevante en interessante producten aan te kunnen bieden. Zo kunnen wij het aantal e-mails of brieven, dat aan u wordt verstuurd, optimaliseren.Waarom verzamelen we deze gegevens?
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en het verwerken uw verzoeken.
Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
Na volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscaalrechtelijke en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden op een verder gebruik van deze gegevens, dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Kredietwaardigheidscontrole

Wij behouden ons het recht voor om bij gerechtvaardigd belang (bijv. aankoop op rekening) een kredietwaardigheidscontrole van uw gegevens (naam, adres, geboortedatum) uit te voeren. In het kader van deze controle worden gegevens uitgewisseld met de volgende dienstverleners:

infoscore Consumer Data GmbH , Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland

Met het oog op de kredietwaardigheidscontrole, het verkrijgen van informatie voor het beoordelen van het risico op wanbetaling op basis van mathematisch-statistische procedures door gebruikmaking van adresgegevens en voor de verificatie van uw adres (verificatie van leverbaarheid) verstrekken wij uw gegevens (naam, adres en evt. geboortedatum) aan infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte is artikel 6, lid 1, sub b en artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Doorgifte op basis van deze bepalingen mag uitsluitend geschieden voor zover dit vereist is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of van derden en niet zwaarder weegt dan de belangen van de grondrechten en fundamentele vrijheid van de betrokkenen, die bescherming van persoonsgegevens behoeven. Gedetailleerde informatie over ICD in de zin van art. 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG), d.w.z. informatie over het bedrijfsdoel, de doeleinden van de gegevensopslag, ontvangers van gegevens, het recht op inzage, het recht op wissing of rectificatie enz. is beschikbaar via de volgende link: ICD-informatieblad

Betaalmethoden

Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u kiest gedurende het bestelproces, geven wij voor het afwikkelen van betalingen de daartoe verzamelde betaalgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en evt. aan de door ons gemachtigde betalingsdienstaanbieder. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf voor zover u daar een rekening opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband geldt de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.

PayPal
De betaalmethode Paypal wordt afgewikkeld door PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5e etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg. Als u tijdens het bestelproces bij de stap 'Betaalmethode' als betaalmethode 'PayPal' selecteert, worden er persoonsgegevens naar PayPal verzonden. Door het selecteren van de betaalmethode 'PayPal' gaat u akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens aan PayPal, die vereist is voor de afwikkeling van de betaling. Hierbij gaat het regelmatig en bij wijze van voorbeeld om de volgende persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerking van betalingen: voornaam en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer enz. en de bestelgegevens. Deze dienen zowel de correcte afhandeling van de betaling als de fraudepreventie. U kunt de toestemming voor de omgang met persoonsgegevens, die u tijdens het betalingsproces geeft, op elk moment intrekken bij PayPal. Het intrekken is echter niet van invloed op persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verstrekt, verwerkt of gebruikt voor de contractuele verwerking van betalingen. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Paypal vindt u in het privacybeleid van Paypal.
Creditcardbetaling
In het kader van de uitvoering van de orderverwerking geven wij bij de betaalmethode creditcard persoonsgegevens door aan onze betaaldienstverlener, ADYEN B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland ("Adyen"). De betaalgegevens worden direct versleuteld naar Adyen verzonden. Bij het betalen met een creditcard stemt u in met het verzamelen en doorgeven van uw betaalgegevens aan Adyen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Bericht bij hernieuwde beschikbaarheid (facultatief)

Op onze productdetailpagina's bieden wij u de mogelijkheid om, in het geval dat een artikel in een of meer maten niet meer verkrijgbaar is, door ons per e-mail verwittigd te worden zodra een artikel weer in uw gewenste maat verkrijgbaar is. Voor dit 'Bericht bij beschikbaarheid' hebben we uw naam en e-mailadres nodig om u overeenkomstig uw wens te kunnen informeren.

Tegoedbonnen van Sovendus GmbH

Voor het selecteren van tegoedbonnen die voor u momenteel interessant zijn, worden de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld verzonden naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (artikel 6, lid 1, sub f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt met inachtneming van een eventueel aanwezig bezwaar tegen reclame door Sovendus gebruikt (art. 21, lid 3 en art. 6, lid 1, sub c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend ten behoeve van gegevensbescherming gebruikt en doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1, sub f AVG). Daarnaast geven we ten behoeve van facturering gepseudonimiseerd bestelnummer, bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6 lid 1 f DSGVO). Indien u geïnteresseerd bent in een tegoedbon van Sovendus, er voor uw e-mailadres geen bezwaar is gemaakt tegen reclame en u op de enkel in dat geval getoonde banner van de tegoedbon klikt, worden uw aanhef, naam en e-mailadres door ons versleuteld aan Sovendus doorgegeven ter voorbereiding van uw tegoedbon (art. 6, lid 1, sub b en f AVG). Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus kunt u de online verklaring inzake gegevensbescherming raadplegen via Sovendus privacyverklaring.

Gebruik van webanalysediensten

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres vóór het versturen binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en aldaar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt in principe niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd voor het EU-VS privacyschild. Een actueel certificaat kunt u bekijken onder de volgende link: https://www.privacyshield.gov/list. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die voor het privacyschild zijn gecertificeerd.Waarom verzamelen we deze gegevens?
De gegevens worden verzameld ten behoeve van de analyse van de website.
Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
In principe worden de gegevens gewist zodra het doel van de verzameling ervan is bereikt. Raadpleeg het privacybeleid van Google Analytics voor de details: Privacybeleid Google Analytics
Hoe kan ik webanalysediensten uitschakelen?
U kunt de installatie van cookies voor Google Analytics voorkomen door middel van een instelling in uw browsersoftware. Daarbij wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt te allen tijde via een browserplug-in van Google met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics. Meer details vindt u op: Browserplug-in van GoogleGegevensoverdracht voor het uitvoeren van de overeenkomst

Uitvoeren

Voor het uitvoeren van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan het met de levering belaste verzendbedrijf, voor zover dit voor de levering van de bestelde artikelen noodzakelijk is.

Contactopname via contactformulier en e-mail

Wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier of per e-mail, verzamelen wij persoonsgegevens, waarvan de omvang zichtbaar is in het contactformulier. Wij gebruiken de daarbij verzamelde gegevens uitsluitend om uw verzoek te beantwoorden en u in dit kader te contacteren. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigde belang om uw verzoek te beantwoorden overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f AVG. Als u van plan bent om een bestelling te plaatsen bij uw contactaanvraag, is de rechtsgrondslag voor onze verwerking artikel 6, lid 1, sub b AVG. Na de definitieve afhandeling van uw verzoek zullen wij uw gegevens wissen, op voorwaarde dat wij uw verzoek definitief hebben kunnen afhandelen en er geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is.Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Nieuwsbrief

Op onze website kunnen klanten en geïnteresseerden (niet-klanten) zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit de invoervelden aan ons doorgegeven. Als klant ontvangt u aanbiedingen per e-mail. U ontvangt deze aanbiedingen ook als u zich bijv. niet hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief. Wij informeren u er bijvoorbeeld over welke producten bij uw laatste aankoop passen of wat andere klanten daarbij hebben gekocht (zie §7 lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie). Natuurlijk kunt u bezwaar maken tegen deze en alle andere aanbiedingen en nieuwsbrieven in elke e-mail die u ontvangt.

Hoe lang worden de inloggegevens opgeslagen?
De inloggegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dienovereenkomstig net zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt.

Hoe kan ik me afmelden voor de nieuwsbrief?
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde worden opgezegd door de abonnee op de nieuwsbrief. Hiervoor staat in elke nieuwsbrief een link.

U kunt ook te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking of het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden:
 • Telefonisch: 06224/9000 (vaste telefonie)
 • Schriftelijk: ProFashion GmbH, Johannes Herrmann (functionaris voor gegevensbescherming), Heidelberger Str. 9-11, 69226 Nußloch, Duitsland
 • E-mailadres: daten.schutz@bettybarclay.com


Criteo

Op onze website Betty Barclay gebruiken we de dienst 'Criteo' van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk. Het gebruik van de dienst Criteo stelt ons in staat om gebruikers die onze website Betty Barclay al hebben bezocht, op andere, met Criteo samenwerkende websites passende en daardoor met de interesses van onze gebruikers overeenkomende advertenties aan te bieden (retargeting, remarketing). Dit soort gerichte reclame wordt onder meer mogelijk gemaakt door de opslag van cookies op uw computer door Criteo bij het bezoek van onze website. Deze cookies worden in het kader van volgende bezoeken aan websites die met Criteo samenwerken uitgelezen voor gerichte productaanbevelingen. Hiervoor wordt in de cookies een willekeurig gegenereerd identificatienummer opgeslagen. Noch dit identificatienummer, noch de informatie over uw bezoeken aan de internetpagina's kan u persoonlijk worden toegekend.

U kunt de opslag en het gebruik van de informatie door de dienst Criteo voorkomen door op de volgende link te klikken: https://www.criteo.com/de/privacy/ en daar onder 'Criteo Dynamic Retargeting' en 'Criteo Sponsored Products' de schuifknop bij 'Opt-Out' in te stellen op 'ON'. Door het kiezen van 'ON' wordt er op uw computer een nieuwe cookie opgeslagen, dat uw keuze onthoudt (opt-out cookie). Vanaf dat moment is het Criteo niet meer toegestaan om gegevens over uw gebruikersgedrag te verzamelen en te verwerken. U kunt uw keuze te allen tijde wijzigen door de schuifknop weer op 'OFF' te zetten. U moet deze keuze desgewenst bij elke door u gebruikte nieuwe browser afzonderlijk maken. Als u alle cookies in de gebruikte browser verwijdert, wordt ook de door u geselecteerde opt-out cookie verwijderd.

Google remarketing

Op onze website Betty Barclay gebruiken we de remarketing-functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Hiervoor is in onze website een programmacode van Google ingebouwd. Aan de hand van een cookie, dat op uw computer wordt opgeslagen, registreert Google dat u op onze website hebt gesurft. Als u vervolgens gebruik maakt van de Google zoekmachine, kunnen wij u bij relevante zoekopdrachten passende advertenties aanbieden (remarketing). Meer informatie over de werking van Google Remarketing vindt u onder de volgende link: Werking van Google Remarketing. U kunt de op interesses gebaseerde advertenties van Google uitschakelen via de volgende link: Google advertentie-instellingen

Wedstrijden

Met onregelmatige tussenpozen organiseren we wedstrijden. De deelname aan de wedstrijden is vrijwillig. Als u deelneemt aan de wedstrijden, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van de wedstrijd, bijv. om u te informeren over een mogelijke prijs. Meer informatie over wedstrijden vindt u in de deelnamevoorwaarden van de betreffende wedstrijd. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in verband met wedstrijden is artikel 6, lid 1, sub b AVG. Als u bij deelname aan een wedstrijd toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, is artikel 6, lid 1, sub a AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op basis van die toestemming. Als u uw toestemming hebt gegeven in het kader van een wedstrijd, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de wedstrijd – bijvoorbeeld voor het versturen van uw prijs via onze logistieke partners. Na het einde van de wedstrijd, de vaststelling en bekendmaking van de winnaars, verwijderen wij de persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd. Indien het materiële prijzen betreft, bewaren wij de gegevens van de winnaars voor de duur van de wettelijke garantieclaims om aan eventuele garantieclaims te kunnen voldoen.

Rechten van betrokkenen

Overzicht van uw rechten

U kunt de ons gegeven toestemmingen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Ook kunt u in het kader van de AVG eventueel over de volgende aanvullende rechten beschikken:
 • Recht op inzage in uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig artikel 15 AVG en § 34 van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG)
 • Recht op rectificatie van onjuiste of vervollediging van onvolledige gegevens overeenkomstig artikel 16 AVG
 • Recht op wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig artikel 17 AVG en § 35 van de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG)
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 18 AVG
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG
 • Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG


Recht op inzage overeenkomstig artikel 15 AVG

Overeenkomstig artikel 15 lid 1 AVG hebt u het recht om op uw verzoek kosteloos informatie van ons te ontvangen over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Het recht op inzage omvat onder meer:
 • de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet precies te zeggen is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
 • het bestaan van een recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
 • Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u recht om over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG in verband met de doorgifte geïnformeerd te worden.


Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG

U hebt het recht om van ons te verlangen dat wij uw onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk rectificeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verlangen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 AVG

U hebt het recht om van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is:
 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • U trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a of artikel 9, lid 2, sub a AVG berust en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking
 • U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 of lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn in het geval van artikel 21, lid 1 AVG geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG
 • Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u van hen ook verlangt dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens worden verwijderd.


Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te verlangen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
 • De juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist
 • De verwerking is onrechtmatig en u verlangt beperking van het gebruik van persoonsgegevens in plaats van wissing
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • U hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG

U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte, u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens zonder door ons te worden gehinderd over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits
 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, sub a of artikel 9, lid 2, sub a of op een overeenkomst uit hoofde artikel 6, lid 1, sub b AVG en
 • de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht
 • Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van ons naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.


Recht op bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1 AVG kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e of f met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij staken de verwerking van uw persoonsgegevens dan, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Nußloch, 24-05-2018